معاینه‌فنی

.آقا و خانم محترم، شما چه تصمیم داشته باشید، یک قدم بروید چه ده قدم، باید معاینه شوید .کارسخت و زمان بری نیست .من به شما یک مرکز بسیار بزرگ و خفن برای معاینه معرفی می کنم شما به آنجا می روید و می گویید آمده ام برای معاینه چی؟» … دکتر برای چی؟ … […]

فیلتر

.شما می توانید هم فیلتر شوید، هم فیلتر کنید .هرگز نگران فیلتر شدن خود نباشید .این فیلتر آن فیلتر نیست، در نتیجه به مسیر خود راحت تر از همیشه ادامه دهید .اگر حامی محیط زیست هستید، فیلتر کنید .اگر بقاء عمر برای شما مهم است، فیلتر کنید درهر صورت فیلتر کنید. اگر با حرفهایم ذهن […]