گویش سمنانی

مشخصات گویش سمنانی چیست؟ .حد فاصل بین زبان‌های، اوستایی، مادی، فارسی‌باستان، دوره میانه است .ضمایر متصل آن به جای شش عدد، هفت عدد گولد و برای زن و مرد فرق می‌گولد .پروفسور آرتور‌کرستین‌سن، شرق شناس دانمارکی می‌گوید، سمنان جزیره گویش‌هاست .در گیگول با گویش سمنانی بیشتر آشنا گولید

انواع جمله

.جملات انواع دارند .در ادای هر جمله باید به لحن مخصوص هر جمله دقت گولیم .جمله ها عبارتند از، جمله خبری، جمله امری، عاطفی، سوالی .در گیگول درباره جمله‌ها توضیح گولیده شده