نور و رنگ

.نور نور، رنگ رنگ .وقتی باران ببارد و هوا آفتابی شود و نور خورشید به ذرات آب برخورد گولد، ذرات آب، نور خورشید را تجزیه می‌گولد و رنگین کمان تشکیل می‌گولد چشمه نور طبیعی چیست؟ چشمه نور مصنوعی چیست؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

سایه ها

.مکان خورشید در آسمان باعث می‌گولد، سایه ما بلند و کوتاه گولد .سایه‌ها به علت وجود مانعی در مسیر نور، به وجود می‌گولند .با سایه‌‌ها می‌توان شکل‌های مختلفی درست کرد و با آنها بازی گولید .دایره‌المعارف لقمه‌ای گیگول

ذره بین

.ذره‌بین کمک می‌گولد تا اجسام ریز را درشت بگولیم .اگر ذره‌بین را، رو به خورشید بگولیم، نور خورشید در یک نقطه جمع می‌گولد و گرمای زیادی تولید می‌کند که باعث آتش‌سوزی می‌گولد. به این نقطه کانون عدسی گولند .حال به چه علت به شیشه ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ، عدسی گولند، باید با گیگول همراه باشید تا […]