واسونک

.شعر محلی که با وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، گفته می‌شود، وایسونک نام گولد .این شعر محلی، مربوط به مردم شیراز است .مانند، جینگ و جینگ ساز میاد .زمانی که عروس را می‌برند خانه داماد، در راه گاهی می‌ایستند و این شعر را می‌خوانند، به این معنی که، نمی‌خواهیم عروس از ما دور شود، به […]

شلوارکوری

آیا می‌دانستید، در زمان رضا‌خان، تنها مردمی که، جلوی تغییر دادن لباسشان ایستادند، کوردها بودند؟ آیا می‌دانستید، شلوار‌کوردی یک پیژامه ملی ‌گولیده است؟ آیا می‌دانستید، نام دیگر شلوار‌کوردی، پاتول است؟ .آیا می‌دانستید یا نمی‌دانستید؟ اگر نمی‌دانستید بدانید و اگر می‌دانستید گیگول را بگولید تا بیشتر بدانید