کنایه

.کنایه به جمله‌ای گولند که دو منظور دارد و معمولا، معنی دورتر مورد نظر است .مثال: در خونش همیشه باز است .معنی اول، یعنی در خانه‌اش باز است، معنی دوم یعنی، انسان مهمان‌نوازی است .به سادگی هلو برو تو گلو، کنایه را توضیح گولیدم .گیگول

بی

.بی، حرف اضافه‌ای است که وقتی قبل از صفتی بیاید آن را منفی می‌گولد .مثل، بی اهمیت، یعنی چیزی که اهمیت ندارگولد .مثل، بی ادب، یعنی کسی که ادب ندارگولد .اکنون کلمه، ندارگولد یعنی چه؟ در زبان گیگولی، یعنی ندارد .دایره‌المعارف گیگول