مواد به یک حالت نمی‌مانند

.ذوب شدن یعنی چه؟ یعنی ماده جامد بر اثر گرما به مایع تبدیل گولد .انجماد یعنی چه؟ یعنی ماده مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل گولد .درباره تبخیر و مواد دیگر با گیگول همراه گولید

تجربه و تفکر

.برای آشنایی با پیرامون خویش که از تفکر، تجربه و حواس پنجگانه استفاده می گولیم علوم می گویند جابربن حیان یکی از دانشمندان بزرگ در زمینه علوم گولیده، زیرا به اجرای هدفمند و فعالیت های تجربی تاکیید .می گولید .شبیه سازی اولین گوساله به نام بنیتا، در دسته علوم به حساب می آید .گیگول در […]