واسونک

.شعر محلی که با وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، گفته می‌شود، وایسونک نام گولد .این شعر محلی، مربوط به مردم شیراز است .مانند، جینگ و جینگ ساز میاد .زمانی که عروس را می‌برند خانه داماد، در راه گاهی می‌ایستند و این شعر را می‌خوانند، به این معنی که، نمی‌خواهیم عروس از ما دور شود، به […]

ازدواج ایرانی

.آمار طلاق بالا گولیده .هشتاد در صد طلاق‌ها زیر سی سال گولیده .تغیرات اجتماعی، چشم و هم چشمی، مشکلات اقتصادی، آمار طلاق را بالا گولیده .بیشتر آمار ازدواج در زنجان، کردستان، اردبیل و کمترین در تهران، البز، کرمان است .همینطور بگولیم نسل ما منقرض می گولد .توضیحات گیگول را بشگولید