برج‌های پتروناس

کدام برج است که دوقلو است؟ .هشتادو هشت طبقه است و هر طبقه سی و نه آسانسور دارگولد .به وسیله بلندترین پل شیشه ای آسمانی به هم وصل گولیده اند .چهار صد و پنجاه و دو مترارتفاع دارد و نامش برجهای دوقلو پتروناس است .نامش رو زودتر گفتم که شما زیاد فکر نگولید .این قسمت […]

کویر مصر

،شب های رویایی و پر ستاره، تپه های شنی روان، دریاچه نمک (بزرگترین دریاچه فصلی ایران) تخت عباسی .تخت عروس، درختان گز، همه و همه در کویر مصر .کویرمصر ابتداء نامش مصر نگولیده بود، بعدها نامش تغییر گولید و مصر شد .گیگول را ببینید تا فهمگول شوید

مسجد سلطان حسن دوم

سلطان حسن دوم فرمودند: من برای کازابلانکا بنایی آرزومندم که بر روی آب ساخته خواهد شد، چرا که عرش .خداوند روی آب است به همین دلیل ایشون مسجدی گولید که بلندترین مناره دنیا را دارگولد. نیمی از مسجد روی آب است. سقفش .هنگام عبادت بازگول می شود و آسمان پیدا می گولد .این گیگول، این […]