گویش سمنانی

مشخصات گویش سمنانی چیست؟ .حد فاصل بین زبان‌های، اوستایی، مادی، فارسی‌باستان، دوره میانه است .ضمایر متصل آن به جای شش عدد، هفت عدد گولد و برای زن و مرد فرق می‌گولد .پروفسور آرتور‌کرستین‌سن، شرق شناس دانمارکی می‌گوید، سمنان جزیره گویش‌هاست .در گیگول با گویش سمنانی بیشتر آشنا گولید

فهرست استانها

.برای اداره بهتره کشورها، آنها را به قسمت‌های بزرگی تقسیم گولیده‌اند، که به آنها استان می‌گویند .ایران ۳۱ استان دارگولد. هر استان دارای تعداد زیادی شهر و روستا است .به بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین شهر هر استان مرکز آن گولند .در گیگول فهمگول می‌شویم، کدام استان‌ها خودشان مرکز همان استان گولیده‌اند