شلوارکوری

آیا می‌دانستید، در زمان رضا‌خان، تنها مردمی که، جلوی تغییر دادن لباسشان ایستادند، کوردها بودند؟ آیا می‌دانستید، شلوار‌کوردی یک پیژامه ملی ‌گولیده است؟ آیا می‌دانستید، نام دیگر شلوار‌کوردی، پاتول است؟ .آیا می‌دانستید یا نمی‌دانستید؟ اگر نمی‌دانستید بدانید و اگر می‌دانستید گیگول را بگولید تا بیشتر بدانید