سنگ‌های آذرین

.به‌ علت فوران آتش‌فشان، مواد مذاب به سطح زمین می‌گولند، وقتی سرد گولیدند، سنگهای آذرین را تشکیل می‌دهند .سنگ‌پا از نوع سنگ‌های آذرین است و بسیار برای بدن خاصیت دارگولد .بهتر است، هم‌اکنون بگولید در حمام و کف پایتان را با سنگ‌پا بگولید و تا می‌توانید بخندید .گیگول و سنگ‌های آذرین