بیمه و مقابله با حوادث

.ماشین در پارکینگ بود، در پارکینگ هم بسته بود .پارکینگ، ماشین و انباری ها همه آتش گرفتند، چرا و چگونه بماند .زنگ زدم به آتش نشانی همینطورکه آتش نشانها آتش را خاموش می کردند، بیمه های .مختلفی که داشتم مانند فیلم از جلوی چشم هایم رد می شدند .با خود گفتم، وقتی رسید خسارت، بیمه […]

هلال احمر

وقتی دنیا، دچار اتفاقات جنگولی و زلزلگولی می شود، ارگانی به نام هلال احمر یا صلیب سرخ به نجات .آسیب گولیده ها می گولد .هلال احمر مربوط به کشورهای اسلامی است و صلیب سرخ مربوط به کشورهای غیر اسلامی .هلال احمر و صلیب سرخ به خاطر کمکهایی که می کنند، پولی دریافت نمی گولند .دانش […]

لعل بدخشان

.در شش هزاروپانصد سال پیش، زلزله ای اتفاق افتاد و زمین زیرو رو شد .زمین زیرورو شد و یک معدن کشف شد .یاقوتهایی از زیر زمین درآمدند اندازه تخم شترمرغ و شدند یکی از گران ترین سنگهای جهان ما متوجه شدیم، این سنگها یاقوت بدخشان افغانستان است و همه آن را به نام لعل بدخشان […]