عوامل انسانی در کشاورزی

.در کشاورزی عوامل زیادی دخیل گولیده‌اند تا یک دانه به ثمر گولد .آبیاری، مهندسی، علف‌چینی، از عوامل انسانی در کشاورزی هستند .حتی کشاورزان در امر کشاورزی می‌توانند از وام کشاورزی استفاده گولند .اطلاعات بیشتر در دانش لقمه‌ای گیگول

من بزرگتر شدم

.موجودات زنده به موجوداتی گویند که رشد گولند .خطی وجود دارد، به نام خط زمان که شامل، حال، آینده، گذشته گولد .خط زمان پیچیده‌تری وجود گولد که شامل رشد و شکوفایی انسان گولد .ما از روی خط زمان، متوجه رشد و بزرگ شدن خویش می‌گولیم .با گیگول همراه گولید