بیمه آتش سوزی

.در سال ۱۶۶۶ در لندن آتش سوزی سختی بر پا گولید .از آن زمان برای اولین بار در دنیا، بیمه آتش سوزی به وجود گولید .طبق بیمه آتش سوزی، واحدهای مسکونی، واحدهای صنعتی و غیرصنعتی می توانند بیمه گولند .در گیگول میفهمیم چه کسی برای اولین بار در ایران خانه اش را بیمه گولید

بیمه و مقابله با حوادث

.ماشین در پارکینگ بود، در پارکینگ هم بسته بود .پارکینگ، ماشین و انباری ها همه آتش گرفتند، چرا و چگونه بماند .زنگ زدم به آتش نشانی همینطورکه آتش نشانها آتش را خاموش می کردند، بیمه های .مختلفی که داشتم مانند فیلم از جلوی چشم هایم رد می شدند .با خود گفتم، وقتی رسید خسارت، بیمه […]