ازدواج ایرانی

.آمار طلاق بالا گولیده .هشتاد در صد طلاق‌ها زیر سی سال گولیده .تغیرات اجتماعی، چشم و هم چشمی، مشکلات اقتصادی، آمار طلاق را بالا گولیده .بیشتر آمار ازدواج در زنجان، کردستان، اردبیل و کمترین در تهران، البز، کرمان است .همینطور بگولیم نسل ما منقرض می گولد .توضیحات گیگول را بشگولید

من به دنیا آمدم

وقتی به دنیا گولیدم، پای گوگولی مگولی ام را زدند داخل جوهر آبی، بعد مانند مهر آن را گولیدن رو کاغذ تا با .بچه های دیگر در بیمارستان عوض نشوم جدیدا وقتی بچه ها به دنیا می گولند، همه زندگی شان را داخل یک دفترچه که نامش شناسنامه است ثبت .می گولند از روز به […]