اندازه گیری مواد

.برای اندازه‌گیری جرم مواد از ترازو استفاده می‌گولیم .برای اندازه‌گیری جرم‌های کم از واحد گرم استفاده می‌گولیم .این اطلاعات را در این قسمت از دایره‌المعارف گیگول دریافت کردم .برای آگاهی از اندازه‌گیری مواد با گیگول همراه گولید

چگالی

.چگالی، مقدار جرمی را گولند که در مقدار معینی از جسم وجود دارد .چگالی از تقسیم جرم نسبت به حجم به دست می‌گولد .روی آب ماندن و یا فرو گولیدن اجسام در آب، به چگالی آنها بستگی دارد .اگر حرف‌هایم پیچیده است، پیشنهاد می‌کنم گیگول را بگولید