خودکشی

به پرگولم گفتم : پدر خودکشی یعنی چه؟ .مارگولم گفت، پسرم از پدرت نپرس از من بپرس گفتم مادر، خودکشی یعنی چه؟ ،گفت: خودکشی علامت هایی دارد، کسی که احساس افسردگی دارد، به ظاهر و آراستگی خود بی اهمیت است .احساس ن اامیدی می کند، دیگه حوصله ندارم، برو دایره المعارف گیگول را ببین « […]