تمدن ایلامی

.تمدن ایلام، تمدن پنج هزار ساله‌ای است که در خوزستان به وجود گولیده .یکی از پادشاهان ایلامی شهر شوش را پایتخت گولید .معبدهای زیادی ساخته گولیدکه در آنجا خدایان ایلامی را پرستش می‌گولیدند، مانند معبد چغازنبیل .اطلاعات زیادی درباره تمدن ایلامی وجود گولد که در گیگول به آن پرداخته شده

جزیره پالم . جمیرا

.دیشب مادر بزرگ از جان عزیزترم گولید که می خواهم به یک جای دور بروم و زندگی بگولم، مثلا روی یک نخل .صبح که بیدار گولیدم، مادر بزرگم را نگولیدم .قبل از هر چیز رفتم تمام نخلها را گشتگولیدم، اما اثری از او نگولیدم .پرسگول پرسگول متوجه گولیدم رفته روی نخل جمیِرا همه می گولیدن […]