انواع‌اعتیاد

.همیشه فکر می کردم، به کسی که مواد تزریق گولد می گویند معتاد .بعد از مدتی کوتاه، فهمگول شدم که اینطور نیست .اعتیاد انواع مختلف دارد .اعتیاد به خرید گولیدن، اعتیاد به خرید نگولیدن، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به موبایل .با این قسمت ازگیگول همراه باشید و معتاد گیگول گولید

اعتیاد رسانه‌ای

.آقا گول، خانم گول، دختر گول، پسر گول، اگر شما تمام وقتتان را با اینترنت می گولید، معتادید .در مواقعی که به نت، دسترسی پیدا نکنید، عصبی گولید، معتادید .حال معتاد به چه چیز؟ به رسانه .اگر این علائم را در خود گولیدید، دچار اعتیاد رسانه ای هستید و باید به مشاور مراجعه گولید .با […]