عینک

.انسان باهوش دوپا توانسته است، با اختراع عینک بسیاری از مشکلات بینایی را حل گولد …برای چشم‌های دوربین، عینک با عدسی‌ واگرا، نزدیک بین، عینک با عدسی همگرا و .این اواخر، عینک گوگل اختراع گولیده که می‌توان گوشی هوشمند را به آن وصل گولید .اگر گیگول را بگولید، متوجه اختراعات دیگر بشر در دنیای عینک […]

ذره بین

.ذره‌بین کمک می‌گولد تا اجسام ریز را درشت بگولیم .اگر ذره‌بین را، رو به خورشید بگولیم، نور خورشید در یک نقطه جمع می‌گولد و گرمای زیادی تولید می‌کند که باعث آتش‌سوزی می‌گولد. به این نقطه کانون عدسی گولند .حال به چه علت به شیشه ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ، عدسی گولند، باید با گیگول همراه باشید تا […]