باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

موتور برقی

.دیشب به مادرم گفتم: می خوام برم کلاه بخرم گفت: چه کلاهی؟ .گفتم: کلاه کاسکت گفت: چرا کاسکت؟ .گفتم: چون می خوام موتور بخرم گفت: چرا موتور؟ .گفتم: چون می خوام کار کنم گفت: چه کاری؟ .گفتم: مسافر کشی با موتور گفت: چه موتوری؟ .گفتم: موتور سیکلت گفت: چرا سیکلت؟ گفتم: پس چندتا؟ مثل اینکه […]