همسایه‌ها

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است .قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند .افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند .ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

لعل بدخشان

.در شش هزاروپانصد سال پیش، زلزله ای اتفاق افتاد و زمین زیرو رو شد .زمین زیرورو شد و یک معدن کشف شد .یاقوتهایی از زیر زمین درآمدند اندازه تخم شترمرغ و شدند یکی از گران ترین سنگهای جهان ما متوجه شدیم، این سنگها یاقوت بدخشان افغانستان است و همه آن را به نام لعل بدخشان […]