بهبود محیط اجتماعی عاطفی

.رفیق شفیقم گولید که تو هم معتاد شدی رفت .گفتم: آره داش، معتاد گولیدم رفتگول شد .گفت: حق داشتی، چون تو یک محیط اجتماعی عاطفی نداشتی .گفتم: حالا بگول چه گولمگفت: باید بگولی پیش مشاور، دوست های زیاد بگولی و با خود، خودگویه مثبت بگولی .گفتم: پس فعلا بایگول گفت: کجا؟ .گفتم: می رم محیط […]

اعتیاد رسانه‌ای

.آقا گول، خانم گول، دختر گول، پسر گول، اگر شما تمام وقتتان را با اینترنت می گولید، معتادید .در مواقعی که به نت، دسترسی پیدا نکنید، عصبی گولید، معتادید .حال معتاد به چه چیز؟ به رسانه .اگر این علائم را در خود گولیدید، دچار اعتیاد رسانه ای هستید و باید به مشاور مراجعه گولید .با […]