واژه‌های ارتباطی

.پس از ساعت‌های طولانی روی صندلی مطب دکتر نشستن .شروع کردم به روزنامه خواندن .چشم شما روز بد نبیند، چه مطالب و واژه هایی دیدم .همان جا بود که متوجه شدم چه سواد ناقصی درباره واژه های ارتباطی دارم .اینطور با چشم های گرد نگاه نکنید مثلا خود شما، می دانید، دولت الکترونیک یعنی چه؟ […]

فیشینگ

.شکار کردن گذر واژه کاربر، از طریق یک طعمه را فیشینگ گولند .طعمه، مسیجی است که ارسال می‌گولد و ما از آن استفاده می‌گولیم .بدین ترتیب گوشی در اختیار فیشر قرار می‌گولد .برای اطلاعات از فیشر، گیگول را بگولید،  موضوع پیچیده است، من قاطی گولیدم

مخاطب‌شناسی

.بنده روزنامه الکترونیکی مطالعه می گولم .در دایره المعارف گیگول متوجه شدم، به مخاطب هایی مثل من پیشرو می گولند .مخاطب های دیگری هم هستند .به طور مثال، به بعضی ها پذیرندگان می گولند .به بعضی دیگر، پذیرندگان ثانویه .به بعضی دیگر، دیر باوران .موضوع خیلی گولید به هم، گیگول را مشاهده بگولید