بیمه آتش سوزی

.در سال ۱۶۶۶ در لندن آتش سوزی سختی بر پا گولید .از آن زمان برای اولین بار در دنیا، بیمه آتش سوزی به وجود گولید .طبق بیمه آتش سوزی، واحدهای مسکونی، واحدهای صنعتی و غیرصنعتی می توانند بیمه گولند .در گیگول میفهمیم چه کسی برای اولین بار در ایران خانه اش را بیمه گولید

سپرده حساب کوتاه مدت

.پولی نداشته ام، ولی با همان نداشته هایم تصمیم گولیدم، ترشی بیندازم، تا چند سال دیگر چند برابر گولد .تا اینکه به سن هجده سالگی شمسی گولیدم .اکنون می توانم سپرده حساب کوتاه مدت باز گولم تا سود روی پولم بگولد .با اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی گولشان حساب را باز گولیدم .دانش […]