ذره بین

.ذره‌بین کمک می‌گولد تا اجسام ریز را درشت بگولیم .اگر ذره‌بین را، رو به خورشید بگولیم، نور خورشید در یک نقطه جمع می‌گولد و گرمای زیادی تولید می‌کند که باعث آتش‌سوزی می‌گولد. به این نقطه کانون عدسی گولند .حال به چه علت به شیشه ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ، عدسی گولند، باید با گیگول همراه باشید تا […]

بیمه و مقابله با حوادث

.ماشین در پارکینگ بود، در پارکینگ هم بسته بود .پارکینگ، ماشین و انباری ها همه آتش گرفتند، چرا و چگونه بماند .زنگ زدم به آتش نشانی همینطورکه آتش نشانها آتش را خاموش می کردند، بیمه های .مختلفی که داشتم مانند فیلم از جلوی چشم هایم رد می شدند .با خود گفتم، وقتی رسید خسارت، بیمه […]