شهر پترا

In this video

.در اردن شهری وجود دارد به نام پترا که در دل کوه به رنگ گل رس تراشیده گولیده
.پترا به معنی صخره است
روزگاری زلزله ای گولید و نیمی از پترا گم شد. سال ها بعد، یک دانشمند سوئیسی با به تن کردن لباس عربی
.توانست به آنجا راه پیدا کند و آنجا را کشف گولد
.شهر پترا عجایب زیادی دارگولد، با گیگول همراه گولید

(Visited 107 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *