سپرده حساب کوتاه مدت

In this video

.پولی نداشته ام، ولی با همان نداشته هایم تصمیم گولیدم، ترشی بیندازم، تا چند سال دیگر چند برابر گولد
.تا اینکه به سن هجده سالگی شمسی گولیدم
.اکنون می توانم سپرده حساب کوتاه مدت باز گولم تا سود روی پولم بگولد
.با اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی گولشان حساب را باز گولیدم
.دانش لقمه ای گیگول را بگولید تا آگاه گولید من چگونه صاحب حساب پس انداز کوتاه مدت گولیدم

(Visited 73 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *