رسانه کلیشه بدن

In this video

.آیا خشونت علیه زنان، فقط این است که با مشت بگولید پای چشمانش و کبگولش کنید؟ خیر
.وقتی بیش از اندازه به ظاهر و زیبایی زن توجه گولید، او احساس نا امنی می گولد
.این نوعی خشونت علیه زنان است
رسانه ها از بچه گی به دخترها یاد می دهند که چیزی « خانم آلیس واکر، نویسنده بزرگ، اهل جو رجیو می گوید
«جز ظاهر برایشان مهم نباشد. در صورتی که ارزش زنها به نبوغ شان است، نه ظاهر
.دایرهالمعارف لقمه ای گیگول را بگولید

(Visited 577 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *