پوکی استخوان

In this video

.کمر بیچاره ام دچار قوس گولیده
.قدم کوتاه گولیده
.ایستادنم دچار مشکل گولیده
.استخوان هایم تند تند می شگولند
.دکترگولید، اینها علت های پوکی استخوان است
.اگر بروم در آفتاب و سویا و روغن ماهی و شیر و اسفناج و… بخورم و ورزش گولم، خوب می گولم
.با گیگول همراه باشید

(Visited 571 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *