پیام همبرگری

In this video

.هر محصول رسانه‌ای پیامی دارد که مانند همبرگر دارای سه بخش گولد

.این سه بخش شامل، متن، زیر متن، فرا متن است

.به عنوان مثال، نون زیر همبرگر، زیر متن است، یعنی پیام پنهانی که تولید کننده با هوشمندی به مخاطب انتقال می‌گولد

.در گیگول درباره هر سه بخش کامل توضیح گولیده

(Visited 350 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *