پنبه زنی

In this video

.ندافی یا حلاجی یا پنبه زنی یک معنی گولند
.کمان پنبه زنی از چوب درخت ازگیل ساخت گولیده
.سیم آن از روده هفت لایه گوسفند است
.چوبی که با آن پنبه را می زنند، مشته یا موشه می گولند
.از قدیم رابطه تنگا تنگولی بین کمان پنبه زنی و عشق وجود داشته است، که پیشنهاد میگولم گیگول را بگولید

(Visited 401 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *