عبور از بحران

In this video

.می گویند وقتی روح پدر مرحومتان را دائما می بینید، یعنی دچار بحران شده اید و باید از آن عبورکنید

.بنده نیز دچار بحران شدم و سعی کردم با راه های مختلف از آن عبورکنم

.اول راه خشم بود

.دوم راه چانه زنی بود

.سومین راه را فراموش کردم

.چهارمین راه ر ا هم فراموش کردم

.پنجمین راه را که اصلا به خاطر ندارم

گویا بنده بحرانم بسیار جدی است، اما این قسمت از برنامه گیگول راه های عبور از بحران را به شما آموزش

.می دهد

.پس من خداحافظی می کنم

(Visited 73 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *