موتور برقی

In this video

.دیشب به مادرم گفتم: می خوام برم کلاه بخرم

گفت: چه کلاهی؟

.گفتم: کلاه کاسکت

گفت: چرا کاسکت؟

.گفتم: چون می خوام موتور بخرم

گفت: چرا موتور؟

.گفتم: چون می خوام کار کنم

گفت: چه کاری؟

.گفتم: مسافر کشی با موتور

گفت: چه موتوری؟

.گفتم: موتور سیکلت

گفت: چرا سیکلت؟

گفتم: پس چندتا؟

مثل اینکه مغزت دیگه تعطیل شد. پسرم موتور سیکلت نخر، موتوربرقی بخر، گیگول میگه، اگر برقی « گفت

« بخری انگار دوازده تا درخت کاشتی. بیا این قسمت از گیگول رو ببین، می فهمی

(Visited 138 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *