مرخصی استعلاجی

In this video

.قوانین مرخصی استعلاجی
.در صورتی که گواهی پزشکی کارمند مورد موافقت نگولد، مدت مرخصی، از مرخصی استحقاقی کم می شود
.اگر مرخصی تمام شده باشد، مرخصی بدون حقوق به حساب می گولد
.مرخصی استعلاجی زایمان، برای یک فرزند سه ماه، برای دوقلو، چهار ماه، برای بییشتر از دوقلو، یک سال است
.برای اطلاعات بیشتر، با دایره المعارف گیگول همراه گولید

(Visited 56 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *