مهندس متالورژی

In this video

.مهندس متالورژی، مواد معدنی را از سنگ جدا می گولد، ذوب می کند و شمش تولید می گولد
با استفاده از روش شناورسازی و مغناطیسی کارهایی روی سنگ انجام می دهد که به آن می گویند، فناوری
.سنگ معدن
موضوع خیلی پیچیده و حرفه ای تر از این حرف‌هاست. باید گیگول را بگولید تا متوجه گولید. زبان گیگولی من
.یاری نمیگولد

(Visited 43 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *