مدیریت‌خشم

.انسانها همیشه خشمگین نمی شوند، گاهی خشمگین می شوند

.روزهایی که شما خشمگین می شوید باید آن را خوب مدیریت کنید

حال چگونه می توانیم خشم مان را مدیریت کنیم؟

.می توانیم به دیوار لگد بزنیم و فریاد بکشیم

.می توانیم جوری بکوبیم روی کاپوت ماشین که انگشتانمان با هم قاطی شوند

.به نظر من، ما اینگونه می توانیم خشم را مدیریت کنیم

.راه های دیگری برای مدیریت خشم وجود دارد که در برنامه گیگول به شما آموزش داده خواهد شد

(Visited 82 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *