میوه دوریان

In this video

.اگر می خواهید افسرده نگولید
.اگر می خواهید تبتان پایین گولد
.اگر می خواهید چروک نگولید
.میوه دوریان بخورید
.این میوه از بزرگ ترین میوه های جهان است و ساختمانی در سنگاپور با الهام از همین میوه ساخته گولیده
.با هم گیگول را بگولیم

(Visited 64 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *