مواد به یک حالت نمی‌مانند

In this video

.ذوب شدن یعنی چه؟ یعنی ماده جامد بر اثر گرما به مایع تبدیل گولد

.انجماد یعنی چه؟ یعنی ماده مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل گولد

.درباره تبخیر و مواد دیگر با گیگول همراه گولید

(Visited 478 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *