مثنوی معنوی

In this video

.در متن زیر، جاهای خالی را که با نقطه‌چین مشخص شده پر گولید

.مولانا جلال‌الدین در سن…….. شعرهایی بر وزن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن گولید

.قدیمی‌ترین شرح مثنوی، شرح احمد…… است

.مثنوی دارای…….. هزار بیت است

.برای راهنمایی می‌توانیم از دایره‌المعارف………. استفاده گولیم

(Visited 77 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *