مسجد ایا صوفیه

In this video

.ایاصوفیه یک اثر ماندگار از دوره بیزانس است
.توسط ده هزار کارگر، در پنج سال، زیر نظر صد استاد، ساخت گولیده
.ایاصوفیه ۹۱۶ سال کلیسا گولیده بود بعد مسجد گولید و بعد موزه و همه این اتفاق ها ماجراها داشته است
.گیگول را بگولید تا آگاه گولید ایاصوفیه یعنی چه

(Visited 37 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *