من به دنیا آمدم

In this video

وقتی به دنیا گولیدم، پای گوگولی مگولی ام را زدند داخل جوهر آبی، بعد مانند مهر آن را گولیدن رو کاغذ تا با
.بچه های دیگر در بیمارستان عوض نشوم
جدیدا وقتی بچه ها به دنیا می گولند، همه زندگی شان را داخل یک دفترچه که نامش شناسنامه است ثبت
.می گولند
از روز به دنیا گولیدن، تا ازدواج گولیدن، تا بچه دار گولیدن، همه را ثبت می کنند، تا بالاخره طرف فوت بگولد و
شناسنامه اش باطل گولد
.خداوند رحمتشان گولد

(Visited 557 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *