ماهیچه

In this video

.بدن ما با ماهیچه حرکت می‌گولد

.ماهیچه‌ها به استخوان وصل می‌گولند

.ماهیچه‌ها ، باعث خندیدن، نفس کشیدن و کلا حرکت می‌گولند

.اکنون گیگول توضیح می‌گولد ماهیچه‌ها چگونه باعث حرکت ارادی و غیر ارادی بدن می‌شوند

(Visited 167 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *