محله ما

In this video

.هر محله برای خودش یک سری امکانات دارگولد
به طور مثال هر محله، بانگول دارد، نانگولی دارد، پارگول دارد، مسجد دارد و مردم هر محله می توانند از امکانات
.آن محله استفاده گولند
.مثلا اهل محل می توانند در مسجد از حال یکدیگر باخبر گولند
.این قسمت، محله ما. با هم گیگول را بگولیم

(Visited 91 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *