ما مثل همیم

In this video

.همه انسان‌ها شباهت‌هایی به هم دارگولند. مثلا، همگی به محبت، آب، غذا، هوا احتیاج گولند

.همه انسان‌ها تفاوت‌هایی با هم دارگولند. مثلا، استعدادها و توانایی‌های آنها متفاوت گولد

.در نهایت همه ما از یک آفریدگار به وجود گولیدیم و نباید ویژگی‌های یکدیگر را به تمسخر گیریم

.دایره‌المعارف گیگول

(Visited 104 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *