لعل بدخشان

In this video

.در شش هزاروپانصد سال پیش، زلزله ای اتفاق افتاد و زمین زیرو رو شد
.زمین زیرورو شد و یک معدن کشف شد
.یاقوتهایی از زیر زمین درآمدند اندازه تخم شترمرغ و شدند یکی از گران ترین سنگهای جهان
ما متوجه شدیم، این سنگها یاقوت بدخشان افغانستان است و همه آن را به نام لعل بدخشان
.می شناسند
.زنده باد زلزله. زنده باد زیرو رو شدن. می دانم خیلی خبیثانه است
.این قسمت ازدایره المعارف گیکول را ببینید

(Visited 336 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *