کودکان کار

In this video

.طبق آمار به دست گولیده
.کودکان کار بیش از چهارده ساعت در هفته کار می گولند
.تعدادی دست فروش، تعدادی کارگر، تعدادی فال فروش، تعدادی زباله گرد
کودکان کار از سلامت و بهداشت کافی برخوردار نیستند و بیشترین شیوع ایدز، بین کودکان، ده تا هجده سال
.وجود دارد
.گیگول می گوید، اگر ما فرصت زندگی کردن به آنها بدهیم، می توانند آن چیزی نباشند که هستند

(Visited 67 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *