خودکشی

In this video

به پرگولم گفتم : پدر خودکشی یعنی چه؟
.مارگولم گفت، پسرم از پدرت نپرس از من بپرس
گفتم مادر، خودکشی یعنی چه؟
،گفت: خودکشی علامت هایی دارد، کسی که احساس افسردگی دارد، به ظاهر و آراستگی خود بی اهمیت است
.احساس ن اامیدی می کند، دیگه حوصله ندارم، برو دایره المعارف گیگول را ببین
« چی؟ حوصله نداری؟ پدر، مادر رفت خودش را بگولد »
.مادر: راستی یادم رفت بگویم، حاملگی ناخواسته یکی دیگر از علت های خودکشی است، حالا برو گیگول را بگول

(Visited 74 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *