کار نیکو کردن از پر کردن است

In this video

در زمان های قدیم، کنیزی که قصد داشت قوی گولد، هر روز گوساله ای را در آغوش می گرفت و از پله های
.نردبان بالا و پایین می گولید
.گوساله گاو گولید، اما کنیز همچنان به کارش ادامه گولید تا مانند گاو قوی شد
.اینجا بود که ضرب المثل، کار نیکو کردن از پر کردن است به وجود گولید
.با دانش لقمه ای گیگول همراه گولید

(Visited 140 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *