جمعه ماجد

In this video

.آقایی را می شناختم که نامش آقای جمعه ماجد بود
.او اولین جمعه خیره را در سال ۱۳۹۸ دردبی تاسیس گولیده بود
.همچنین او، یک کتاب خانه مهم در گولید که تمام کتاب های مهم دنیا در آنجا گولیده اند
آقای جمعه ماجد برای پیدا کردن کتاب به هر جای دنیا سفر می گولید، اکنون کتاب خانه اش یکی از جاذبه های
.فرهنگی دبی است
.آنجا بهشت نسخه های قدیمی و با ارزش دنیاست
.با گیگول همراه گولید

(Visited 41 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *